Op zoek naar een locatie? bekijk onze guapa's

menu

Guapa

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden
Guapa locaties

* Definities partijen
Guapa locaties: de opdrachtnemer, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 88819809. Guapa locaties bemiddelt tussen opdrachtgevers en locatiehouders over beschikbaarheid, gebruik en vergoeding van een locatie voor film- en/of fotografie opdrachten.
Opdrachtgever: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Guapa locaties voor het bemiddelen van het boeken van een locatie voor een film- en/of fotografie opdrachten.
Locatiehouder: elke natuurlijk persoon of rechtspersoon die door bemiddeling van Guapa locaties bereid is de aan hem of haar toebehorende locatie beschikbaar te stellen voor het overeengekomen gebruik van de locatie voor film- en/of fotografie opdrachten.

* Algemeen
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de voorwaarden van toepassing op alle tussen de opdrachtgever en Guapa locaties gesloten overeenkomsten.

Guapa locaties is uitdrukkelijk tegenstrijdig voor zover de (algemene) servicevoorwaarden van de klant afwijken. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden gemaakt met schriftelijke toestemming van Guapa locaties.

Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig worden bevonden of ongeldig worden verklaard, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Daarna zullen Guapa locaties en de opdrachtgever/locatiehouder in onderhandeling treden om de ongeldige bepaling(en) te vervangen, waarbij het doel en het doel van de oorspronkelijke bepalingen zo veel mogelijk worden gerespecteerd.

* Algemene Voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Guapa locaties gesloten overeenkomsten ter bemiddeling tussen opdrachtgever en locatiehouder over het gebruik van de locatie. De opdrachtgever gaat akkoord met de Algemene Voorwaarden en de huis- en gedragsregels die door de locatiehouder worden gehanteerd.
* Wijzigingen Algemene Voorwaarden
Guapa locaties behoudt zich het recht voor om desbetreffende Algemene Voorwaarden tussentijds te wijzigen. Guapa locaties zal in dat geval een exemplaar van de gewijzigde Algemene Voorwaarden beschikbaar stellen, waarop de wijzigingen in werking treden.

* Werkwijze
Op verzoek van de opdrachtgever zal Guapa locaties op zoek gaan naar een locatie ten behoeve van de opdrachtgever. Guapa locaties zal zich inspannen om een locatie te vinden die zoveel mogelijk overeenkomt met de wensen van de opdrachtgever. Op www.guapalocaties.nl kunnen opdrachtgevers ook locaties zoeken of specifieke aanvragen doen. De opdrachtgever kan indien gewenst één of meer locaties kosteloos eenmalig bezoeken om de locatie(s) te beoordelen alvorens de locatie definitief te boeken.
Indien de opdrachtgever akkoord gaat met een door Guapa locaties voorgestelde locatie en de locatiehouder akkoord gaat met het ter beschikking stellen van zijn of haar onroerende zaak, zal Guapa locaties de boeking van de desbetreffende locatie aan zowel de locatiehouder als de opdrachtgever schriftelijk bevestigen. In het geval van het gebruik van een door Guapa locaties geboekte locatie verzorgt Guapa locaties de documentatie. Een boekingsbon voor de opdrachtgever en een boekingsbevestiging voor de locatiehouder met de daarop vermelde vergoedingen en voorwaarden.
* Bemiddeling
Guapa locaties fungeert als tussenpersoon tussen de opdrachtgever en de locatiehouder. Als onderdeel van de dienstverlening sluit Guapa locaties een bemiddelingsovereenkomst volgens artikel 7:425 BW met zowel de opdrachtgever als de locatiehouder. Zowel de opdrachtgever als de locatiehouder begrijpen dat Guapa locaties in dienst staat van beide partijen en stemmen ermee in dat Guapa locaties zich richt op bemiddelingswerkzaamheden voor beiden. Guapa locaties behoudt het recht om haar bemiddelingswerkzaamheden te staken als er sprake is van tegenstrijdige belangen tussen de opdrachtgever en de locatiehouder die niet te verenigen zijn, waardoor het niet langer mogelijk is om beide partijen te bedienen.

* Locatievergoeding
Guapa locaties bepaalt (mogelijk in overleg met de locatiehouder) een locatie vergoeding (per dagdeel of dagprijs) voor het gebruik van de locatie. Deze dagprijs is gebaseerd op:
– Fotografie en video -opdrachten: een hele dag op 10 uur, maximaal 15 personen, inclusief crew, cast en begeleiding indien van toepassing.
– Fotografie en video -opdrachten: halve dag op 6 uur, maximaal 15 personen, inclusief crew, cast en begeleiding indien van toepassing. Aanvang half dagdeel vóór 09.00 uur of na 13.00 uur.

Algemene Voorwaarden
Guapa locaties

* Toeslagen
Bij het huren van een locatie kunnen er extra toeslagen van toepassing zijn. Toeslagen worden in zijn geheel overgedragen aan de locatiehouder.

● Bij extra benodigde werkuren kenbaar gemaakt in de voorbereiding, dus langer dan 10 uur (of 6 uur) aanwezig op locatie, wordt een meerprijs per uur in rekening gebracht, die wordt vermeld op de boekingsbevestiging.
● Bij overuren die gemaakt worden en niet van tevoren zijn voorzien, komt er een meerprijs op de factuur. De prijs voor het eerste en tweede overuur bedraagt 10% van de afgesproken dagprijs van de locatie. Vanaf het derde overuur geldt 15% van de afgesproken dagprijs per uur.
● Als er volgens de opdrachtgever meer dan 15 personen tegelijk aanwezig zijn op locatie zal er een toeslag van 50,00 euro per persoon per dag worden berekend. Indien huur van een dagdeel geldt dezelfde toeslag van 50,00 euro per persoon, bij meer dan 15 personen op locatie aanwezig. Tenzij anders afgesproken met Guapa locaties tijdens de boeking.
● Bij opnames voor meerdaagse speelfilms / televisieseries kunnen er verschillende tarieven worden gehanteerd, afhankelijk van de duur van de opnames.
● Voor het ‘s nachts achterlaten van goederen en/of apparatuur op de locatie geldt er een toeslag per nacht, namelijk 150,00 euro per nacht. Tenzij anders afgesproken met Guapa locaties.
● Bij het niet bezemschoon achterlaten van de locatie wordt er een toeslag in rekening gebracht. De prijs hiervoor bedraagt 100,00 euro.
● Er kan een toeslag worden berekend voor het produceren van bijzonder reclamemateriaal, zoals showcards, billboards, abriposters, aanplakbiljetten, posters, displays, verpakkingen of enig ander materiaal.
● Er kan een toeslag worden berekend als het materiaal voor meerdere doeleinden, media en/of onderwerpen wordt gebruikt.
● Gebruik buiten Nederland. Prijs is afhankelijk van de inzet en wordt per aanvraag van de opdrachtgever bepaald door Guapa locaties.

Algemene Voorwaarden
Guapa locaties

* Bemiddelingsfee
Guapa locaties rekent een bemiddelingsfee voor haar diensten. De opdrachtgever en de locatiehouder gaan akkoord met de bemiddelingsfee van 20% van de afgesproken locatie vergoeding die Guapa locaties in rekening brengt bij eendaagse boekingen.
Boeking: Indien de opdrachtgever een boeking maakt voor een Guapa locatie en de locatiehouder akkoord gaat met het ter beschikking stellen van zijn of haar locatie, zal Guapa locaties de boeking van de desbetreffende locatie aan zowel de locatiehouder als de opdrachtgever schriftelijk bevestigen middels een boekingsbevestiging en boekingsbon. Hierin zijn alle afspraken over de productie tussen beide partijen vastgelegd. De locatie optie dient binnen 24 uur na het locatiebezoek omgezet te worden naar een officiële boeking.
Opdrachtgever en locatiehouder mogen geen aanvullende overeenkomsten aangaan buiten Guapa locaties.
Mooi-weer boeking: De regeling omtrent een mooi weer boeking geldt alleen als nadrukkelijk bij het indienen van de aanvraag is aangegeven dat de boeking alleen zal plaatsvinden onder vooraf bepaalde en vastgelegde weersomstandigheden. Dan behoudt de opdrachtgever zich het recht voor om na akkoord de boeking eenmalig zonder (extra) kosten om te boeken bij afwezigheid van deze weersomstandigheden. Bij een tweede keer te moeten afzeggen in verband met het uitblijven van de gewenste weersomstandigheden wordt er 50% van de huur dagprijs in rekening gebracht. Bij een derde keer wordt de volledige huur dagprijs doorberekend.
Annuleren: De opdrachtgever heeft het recht om tot 48 uur vóór aanvang van het geboekte tijdstip op locatie kosteloos te annuleren. Na deze termijn worden annuleringskosten in rekening gebracht: 50% van de totale locatievergoeding bij annulering tussen 48 en 24 uur vóór het geboekte tijdstip van aankomst op locatie en 100% van de totale locatievergoeding bij annulering binnen 24 uur vóór het geboekte tijdstip van aankomst op locatie.

Een locatiehouder kan alleen in uitzonderlijke onvoorziene omstandigheden annuleren, denk hierbij bijvoorbeeld aan sterfgeval of brand. Guapa locaties zal proberen de opdrachtgever te helpen bij het vinden van een alternatieve locatie uit de database, maar kan geen garantie geven. Guapa locaties fungeert enkel als bemiddelaar tussen de opdrachtgever en de locatiehouder en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele kosten en schade die voortvloeien uit een annulering.

Wanneer er sprake is van no-show, dus een opdrachtgevende partij die niet komt opdagen, wordt er 100% van de totale locatievergoeding in rekening gebracht bij de afwezige partij.

Algemene Voorwaarden
Guapa locaties

Oplevering: Aan het einde van de productie moeten beide partijen het opleveringsdocument ondertekenen dat bij de boekingsbevestiging van de locatiehouder is gevoegd, om vast te stellen dat de locatie in dezelfde nette staat is teruggegeven, bezemschoon wordt opgeleverd of om eventuele schade te melden. Ook wordt dit document ondertekend door beide partijen om de eindtijd op papier te hebben en discussie op een later moment over overuren te voorkomen. De locatiehouder moet dit ondertekende formulier naar Guapa locaties sturen.

* Aansprakelijkheid
Guapa locaties kan alleen aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die is veroorzaakt door opzet of grove schuld van hun kant. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor alle directe of indirecte schade aan de locatie en de inboedel die voortvloeit uit hun werkzaamheden of aanwezigheid op de locatie, evenals die van hun ingehuurde personen. Daarom moet de opdrachtgever bij het boeken beschikken over een adequate schadeverzekering om de schade te kunnen dekken. Guapa locaties behoudt zich het recht om vooraf naar (aanvullende) garanties te vragen.

Guapa locaties kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade die voortvloeit uit de werkzaamheden of aanwezigheid van de opdrachtgever op locatie, door eigen of ingehuurde mensen.
Alle kosten die door Guapa locaties worden gemaakt in verband met enige schade veroorzaakt door de opdrachtgever aan de eigendommen van de locatiehouder, inclusief bureaukosten, kosten van derden, zijn voor rekening van de opdrachtgever en dienen op verzoek direct te worden betaald.

* Schade
Indien er tijdens een productie schade ontstaat, dient de opdrachtgever dit onmiddellijk aan de locatiehouder te melden. Daarnaast moet de schade worden vastgelegd in het opleveringsdocument (zoals eerder benoemd in de alinea over bemiddelingsfee; oplevering) dat zowel door de opdrachtgever als de locatiehouder op locatie wordt ondertekend na de productie. De opdrachtgever is vervolgens verantwoordelijk voor het afhandelen van de schadekwestie met zijn of haar verzekeraar en de verzekeraar van de locatiehouder. Guapa locaties is niet betrokken bij de afwikkeling van eventuele schadeclaims, wel probeert Guapa locaties zo goed mogelijk zorg te dragen voor de bemiddeling tussen locatiehouder en opdrachtgever

Algemene Voorwaarden
Guapa locaties

* Betaling
De opdrachtgever is verplicht om alle betalingen binnen 14 dagen na de factuurdatum over te maken naar de ING-bankrekening van Guapa locaties, tenzij er andere afspraken zijn gemaakt. Als de betaling niet binnen de afgesproken termijn wordt ontvangen, zal Guapa locaties een herinnering sturen met daarin de mogelijkheid voor de opdrachtgever om het verschuldigde bedrag binnen 7 dagen te betalen. Indien er na deze herinnering nog steeds niet wordt betaald, zal Guapa locaties wettelijke rente en kosten in rekening brengen voor het innen van de betaling, zoals bijvoorbeeld gerechtelijke of buitengerechtelijke inning inclusief advocaatkosten.
Indien de opdrachtgever niet binnen acht dagen na factuurdatum een gemotiveerde schriftelijke klacht indient, wordt hij geacht volledig akkoord te zijn met de ontvangen factuur.
De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het betalen van de factuur, zelfs als de factuur aan een derde partij wordt verstrekt. Guapa locaties behoudt zich het recht voor om betalingsverplichtingen op te schorten indien de opdrachtgever hieraan niet voldoet of blijft voldoen.

* Aanbetaling
Als een boeking een hoofdsom van €2.500,- exclusief BTW en inclusief bemiddelingsfee of meer heeft, kan Guapa locaties de opdrachtgever vragen om een aanbetaling van 50%. Deze aanbetaling dient voorafgaand op de ING-bankrekening van Guapa locaties te worden voldaan.
Alle geschillen, ontstaan uit een bij Guapa locaties geplaatste boekingsopdracht welke niet zonder een derde kunnen worden opgelost, worden in eerste aanleg ter uitsluitende beoordeling voorgelegd aan de rechtbank te Amsterdam.
Op alle overeenkomsten met Guapa locaties is Nederlands recht van toepassing.

Algemene Voorwaarden
Guapa locaties
SPECIFIEKE BEPALINGEN VOOR DE LOCATIEHOUDER
* Deze Algemene Voorwaarden worden bijgesloten bij het contract voor de locatiehouder die geldt voor inschrijving in de database van Guapa locatie. Deze Algemene Voorwaarden zijn ten alle tijden terug te lezen op www.guapalocaties.nl.
* Om misverstanden en geschillen te vermijden en om opdrachtgevers een uniek aanbod te kunnen garanderen, beveelt Guapa locaties aan dat de locatiehouder zich bij Guapa locaties registreert en niet bij andere locatiebureaus, tenzij anders overeengekomen opgenomen in het samenwerkingscontract bij inschrijving.
* De locatiehouder is verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van wijzigingen aan de locatie (ten minste voorafgaand aan de boekingsbevestiging!). Dit om het beschikbare aanbod van locaties en bijbehorende foto’s op de website actueel en accuraat te houden. Als wijzigingen niet tijdig worden doorgegeven en dit leidt ertoe dat de locatie niet meer aan de gewenste kwaliteit en functionaliteit van de opdrachtgever voldoet, zijn eventuele schade en kosten die daaruit voortvloeien voor rekening van de locatiehouder.
* Guapa locaties fungeert als bemiddelaar. Op facturen of kwitanties dient de tenaamstelling, kvk gegevens en boekingsinformatie conform de boekingsbevestiging te worden vermeld. Na ontvangst van de factuur of ondertekende kwitantie zorgt Guapa locaties voor de inning van de locatievergoeding (inclusief eventueel verschuldigde BTW) door middel van het versturen van een eindafrekening aan de opdrachtgever.

* De locatiehouder geeft toestemming voor het gebruik van foto’s van zijn/haar locatie op www.guapalocaties.nl (zonder verdere contactgegevens) en voor eventuele andere communicatie-uitingen (zoals social media berichten). Als een locatiehouder zelf foto’s aanlevert, vrijwaart hij/zij Guapa locaties tegen inbreuk op de rechten van derden.
* Zowel de locatiehouder als Guapa locaties kunnen de inschrijving van de locatie op elk moment schriftelijk beëindigen. De locatie zal dan binnen 5 werkdagen van de website worden verwijderd. Gemaakte boekingen op het moment van uitschrijving zullen nog steeds worden afgehandeld conform de boekingsbevestiging.
* Guapa locaties stuurt een boekingsbevestiging naar de locatiehouder, voorafgaand aan de boeking. Met hierin opgenomen de prijs en de voorwaarden.
De kosten voor de opdrachtgever minus bemiddelingsfee worden uitbetaald aan de locatiehouder, dit gebeurt per bank binnen 3 weken na (de laatste dag van) de huurperiode van de locatie.

Algemene Voorwaarden
Guapa locaties

Let op: Wanneer Guapa locaties een locatie verhuurt, is er meestal geen BTW van toepassing op de inkomsten voor de locatiehouder.
Er is alleen sprake van 21% BTW op de betaling aan de locatiehouder wanneer het gaat om een bedrijfslocatie. Bij een locatie van een ondernemer met een kvk-nummer die zijn of haar eigen locatie ter beschikking stelt wordt er geen btw gerekend omdat het gaat om een privé-eigendom. De locatiehouder kan naar eigen wens worden uitbetaald door middel van een kwitantie, opgesteld door Guapa locaties of door middel van een factuur, gestuurd aan Guapa locaties. De workflow van uitbetaling wordt vastgesteld in het contract bij inschrijving. Uitbetaling vindt altijd plaats per bankoverschrijving.
Guapa locaties brengt 21% BTW in rekening over de totale kosten aan de opdrachtgever.
Let op: Als u regelmatig een locatie verhuurt, kan dit fiscale gevolgen hebben voor uw inkomstenbelasting en, of BTW. Neem voor vragen hierover contact op met de Belastingdienst. Op de website van de Belastingdienst kunt u meer informatie vinden over inkomstenbelasting en BTW.

Algemene Voorwaarden
Guapa locaties

SPECIFIEKE BEPALINGEN VOOR DE OPDRACHTGEVER
* Als een opdrachtgever speciale wensen heeft die afwijken van de standaard wensen en eisen van de locatiehouder, moeten deze vooraf bij Guapa locaties worden gemeld. Guapa locaties zal deze wensen bespreken met de locatiehouder en indien akkoord, deze opnemen in de boekingsbevestiging. Denk hierbij aan zaken zoals het meenemen van dieren, grote aanpassingen op locatie, catering of het aan- en afvoeren van spullen buiten de afgesproken werktijden.
* De opdrachtgever geeft toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van een productie op locatie geboekt via Guapa locaties ten behoeve van portfolio, voor gebruik op social kanalen van Guapa locaties en op www.guapalocaties.nl. In deze uitingen worden geen persoonsgegevens gedeeld.
* Roken op de locatie is niet toegestaan, tenzij er uitdrukkelijk toestemming is gegeven door de locatiehouder.
* Voor verhuur locatie geldt dat een hele dag 10 aaneengesloten uur betreft en werktijden tussen 8:00 tot 20:00 uur zijn, tenzij anders overeengekomen. Een dagdeel betreft 6 uur aaneengesloten uren aan te vangen vóór 09:00 uur of ná 13:00 uur, tenzij anders overeengekomen.
Als er buiten kantooruren, bijvoorbeeld ‘s avonds op locatie wordt gewerkt, zoals een split-day of nacht shoot, behoudt Guapa locaties het recht om hier een vergoeding voor te rekenen. De hoogte van de vergoeding wordt bepaald door Guapa locaties en afgestemd met de locatiehouder.
* De locatiehouder heeft te allen tijde toegang tot zijn of haar eigen locatie. Rekening houdend met de ruimte voor de opdrachtgever over afgesproken ruimtes.
* Na afloop van de opdracht is de opdrachtgever verantwoordelijk voor het achterlaten van een bezem schone en opgeruimde locatie. Het afval dat is veroorzaakt door de opdrachtgever, moet zelf worden opgeruimd en meegenomen. Tenzij er duidelijke afspraken zijn gemaakt met de locatiehouders is het niet toegestaan om afval achter te laten op het terrein van de locatiehouder. De tijd die nodig is om de locatie schoon te maken en te verlaten wordt meegenomen in de geboekte tijd (dus binnen de afgesproken 10 of 6 uur).
* Guapa locaties is niet aansprakelijk en kan ook niet aansprakelijk worden gesteld wanneer de opdrachtgever in faillissement raakt.

Scroll to Top